Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.orgΠρος Ρωμαιους

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1)

Χαιρετισμός
1 Παῦλος, δοῦλος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ  1 Παύλος, δούλος του Χριστού Ιησού, κλητός απόστολος, ξεχωρισμένος για το ευαγγέλιο του Θεού, 
Η επιθυμία του Παύλου να επισκεφτεί τη Ρώμη
Η δύναμη του Ευαγγελίου
Η αμαρτία της ανθρωπότητας


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16