Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.orgΕπιστολη Ιωαννου Γ'


Χαιρετισμός
1 Ο πρεσβύτερος Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ.  1 Ο πρεσβύτερος προς το Γάιο τον αγαπητό, τον οποίο εγώ αγαπώ αληθινά. 
Συνεργασία και φιλαρχία
Τελικοί χαιρετισμοί