Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.orgΚατα Ιωαννην

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1)

Προΰπαρξη του Ιησού Χριστού
1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.  1 Στην αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν προς το Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος. 
Η μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή
Ο Αμνός του Θεού
Οι πρώτοι μαθητές
Ο Ιησούς καλεί το Φίλιππο και το Ναθαναήλ


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21