Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.orgΕπιστολη Ιακωβου

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1)

Χαιρετισμός
1 Ἰάκωβος, Θεοῦ καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν·  1 Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τις δώδεκα φυλές που είναι στη διασπορά. χαίρετε. 
Σοφία και πίστη
Ο ταπεινός και ο πλούσιος
Δοκιμή και πειρασμός
Ο ακροατής και ο εκτελεστής του Λόγου


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5