Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.orgΕπιστολη Ιουδα


Χαιρετισμός
1 Ἰούδας, ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφός δὲ ᾿Ιακώβου, τοῖς ἐν Θεῷ πατρὶ ἡγιασμένοις καὶ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς·  1 Ιούδας, δούλος του Ιησού Χριστού και αδελφός του Ιακώβου, προς τους κλητούς που είναι αγαπημένοι από το Θεό Πατέρα και φυλαγμένοι από τον Ιησού Χριστό. 
Η καταδίκη των ψευδοδιδασκάλων
Προειδοποιήσεις και προτροπές
Ευλογία