Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.orgΠρος Κολοσσαεις

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1)

Χαιρετισμός
1 Παῦλος, ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός,  1 Παύλος, απόστολος του Χριστού Ιησού με το θέλημα του Θεού, και ο Τιμόθεος ο αδελφός 
Ευχαριστία
Το πρόσωπο και το έργο του Χριστού
Η διακονία του Παύλου στην εκκλησία


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4