Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.orgΠρος Κολοσσαεις

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4)

1 Οἱ κύριοι τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε, εἰδότες ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε Κύριον ἐν οὐρανοῖς.  1 Οι κύριοι, το δίκαιο και την ισότητα να παρέχετε στους δούλους σας, και να ξέρετε ότι και εσείς έχετε Κύριο στον ουρανό. 
Προτροπές
Τελικοί Χαιρετισμοί


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4