Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.org



Προς Ρωμαιους

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4)

Το παράδειγμα του Αβραάμ.
1 Τί οὖν ἐροῦμεν ᾿Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν εὑρηκέναι κατὰ σάρκα;  1 Τι λοιπόν θα πούμε ότι έχει πετύχει ο Αβραάμ, ο προπάτοράς μας κατά σάρκα; 
Η επαγγελία πραγματοποιείται με την πίστη


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16