Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.orgΚατα Μαρκον

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6)

Η απόρριψη του Ιησού στη Ναζαρέτ
1 Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν πατρίδα ἑαυτοῦ· καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.  1 Και εξήλθε από εκεί και έρχεται στην πατρίδα του, και τον ακολουθούν οι μαθητές του. 
Η αποστολή των δώδεκα
Ο θάνατος του Ιωάννη του Βαπτιστή
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων
Ο Ιησούς περπατά στο νερό
Η θεραπεία των αρρώστων στη Γεννησαρέτ


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16