Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.orgΚατα Μαρκον

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5)

Η θεραπεία του δαιμονισμένου Γερασηνού
1 Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν.  1 Και ήρθαν αντίπερα στη λίμνη, στη χώρα των Γερασηνών. 
Η θυγατέρα του Ιάιρου και η γυναίκα με την αιμορραγία


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16