Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.orgΚατα Μαρκον

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14)

Συνωμοσία για να σκοτώσουν τον Ιησού
1 Ἦν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας. καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν.  1 Ήταν τότε το Πάσχα και η εορτή των Αζύμων, μετά δύο ημέρες. Και ζητούσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς πώς να τον κρατήσουν και να τον σκοτώσουν με δόλο. 
Το μύρωμα στη Βηθανία
Ο Ιούδας συμφωνεί να προδώσει τον Ιησού
Το Πάσχα με τους μαθητές
Η καθιέρωση της Θείας Ευχαριστίας
Προλέγεται η άρνηση του Πέτρου
Η προσευχή στη Γεθσημανή
Η προδοσία και η σύλληψη του Ιησού
Ο νεαρός που διέφυγε
Ο Ιησούς μπροστά στο μεγάλο συνέδριο
Ο Πέτρος απαρνείται τον Ιησού


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16