Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.orgΚατα Ματθαιον

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23)

O Ιησούς κατακρίνει τους γραμματείς και τους Φαρισαίους
1 Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ  1 Τότε ο Ιησούς μίλησε στα πλήθη και στους μαθητές του, 
Θρήνος για την Ιερουσαλήμ


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28