Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.orgΠρος Τιμοθεον Α'

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3)

Προσόντα που απαιτούνται για τους επισκόπους
1 Πιστὸς ὁ λόγος· εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ.  1 Αξιόπιστος είναι αυτός ο λόγος: αν κάποιος ορέγεται επισκοπή, επιθυμεί ένα καλό έργο. 
Προσόντα που απαιτούνται για τους διακόνους
Το μυστήριο της ευσέβειάς μας


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6