Αρχική

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 1 Δημοσίευση ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Σάβ 04 Ιούλ 2020, 14:06 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 7646
Ορθόδοξη Ομολογία Πίστεως κατά της Αντιχρίστου και Σατανικής Υπέρ-Παν-Αιρέσεως του διαχριστιανικού και διαθρησκευτικού Οικουμενισμού

Δήλωση Αποτειχίσεως.

Πρoς:
Ιερά Μητρόπολις Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου.

Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγίου Προδρόμου Χαλκιδικής.

Εις το όνομα της ομοουσίου αδιαιρέτου ζωαρχικής Τριάδος του Πατρός και του Υιού και Aγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

«Στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι' ἐπιστολῆς ἡμῶν»(Β´ Θεσ. Β´ 15)

Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων. Καί εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τά πάντα ἐγένετο. Τόν δι' ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν ἐπί Ποντίου Πιλάτου, καί παθόντα καί ταφέντα. Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατά τάς Γραφάς. Καί ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς καί καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λαλῆσαν διά τῶν προφητῶν. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

Με λύπη και χαρά πνευματική, δηλώνω επίσημα ότι διακόπτω πάσα εκκλησιαστική κοινωνία με την Ψευδοεκκλησία της Ελλάδος και οποιαδήποτε συγκοινωνεί μετ' αυτής διότι αποδέχεται την Ψευδοσύνοδο του Κολυμβαρίου της Κρήτης του 2016 που συνοδικά νομιμοποίησε και έκανε δόγμα την Υπέρ-Παν-Αίρεση του Σατανικού Οικουμενισμού και κατήργησε την Ορθόδοξη Αποστολική και Πατερική Πίστη και Παράδοση της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού εκκλησίας. Για αυτό τον λόγο, αποτειχίζομαι (Το ουσιαστικό «αποτείχισις» παράγεται από το ρήμα «αποτειχίζω», το οποίο σύμφωνα με τα Λεξικά καί το Μέγα Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας τῶν Liddell - Scott, σημαίνει «οχυρώνω, αποκλείω δια τείχους, εγείρω μεσότοιχον». Επομένως, και η λέξη «αποτείχισις» σημαίνει «αποκλεισμός δια τείχους, οχύρωσις». Το δε τείχος, που υψώνει κανείς, για να αμυνθεί, καλείται αποτείχισμα. Αποτείχισις δέν σημαίνει το να βγει κάποιος εκτός του τείχους, εν προκειμένω της Εκκλησίας, όπως εσφαλμένα πιστεύουν οι περισσότεροι. Ο Αποτειχισθείς κληρικός και λαϊκος ένεκα της φανερής αιρέσεως του επισκόπου του, φτιάχνει ένα τείχος εντός της Εκκλησίας, που τον χωρίζει από τον αιρετικό επίσκοπο, μέχρι να συγκληθεί Ορθόδοξη Σύνοδος, να καθαιρέσει τον αιρετικό επίσκοπο, εάν δεν μετανοήσει) όπως προστάζει ο ΙΕ' κανόνας της ΑΒ Συνόδου του 861 επί Αγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ο ΛΑ' Αποστολικός κανόνας και ο ΛΓ Αποστολικός κανόνας να διακόπτουμε κοινωνία προ και έως συνοδικής διαγνώσεως.

Θα σκεφτείτε όμως τώρα γιατί δεν έκανα Αποτείχιση πριν την Ψευδοσύνοδο της Κρήτης. Θα σας απαντούσα αλλά θα αφήσω τον Αγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη να σας απαντήσει μιας και είναι από τούς μεγαλύτερους Αγίους Ομολογητές και γι' αυτό δεν προβάλλεται σήμερα στον κόσμο για ευνόητους λόγους.

«...εἰδυῖα ὅτι αἵρεσις, φεύγῃ τήν αἵρεσιν, ἤγουν τούς αἱρετικούς, τοῦ μήτε κοινωνεῖν αὐτοῖς μήτε ἀναφέρειν ἐν τῇ εὐαγεστάτῃ αὐτῆς μονῇ ἐπί τῆς θείας Λειτουργίας˙ ὅτι μέγισται ἀπειλαί κεῖνται παρά τῶν ἁγίων ἐκφωνηθεῖσαι τοῖς συγκαταβαίνουσιν αὐτοῖς μέχρι καί ἑστιάσεως. εἰ δέ λέγοι ἡ ὁσιότης σου, πῶς αὐτῇ πρό τῆς λεηλασίας τοῦτο οὐκ εἴπομεν, ἀλλ' ὅτι καί ἡμεῖς ἐμνημονεύομεν τῶν ἐν τῇ Βυζαντίδι, ἐκεῖνο γινωσκέτω, ὅτι οὕπω σύνοδος ἦν οὐδέ ἐκφωνηθέν ὑπῆρχε τό πονηρόν δόγμα καί ἀνάθεμα˙ καί πρό τούτων οὐκἦν ἀσφαλές ἀποστῆναι τῶν παρανομούντων τελείως ἤ τό φεύγειν μόνον τήν προφανῆ κοινωνίαν αὐτῶν, οἰκονομίᾳ δέ πρεπούσῃ, ἀναφέρειν ἕως καιροῦ.ἐπεί δέ ἐξῆλθεν εἰς προῦπτον ἡ αἱρετική ἀσέβεια διά συνόδου εἰς τοὐμφανές, δεῖ ἄρτι καί τήν σήν εὐλάβειαν σύν πᾶσιν ὀρθοδόξοις παρρησιάζεσθαι διά τοῦμή κοινωνεῖν τοῖς κακοδόξοις μηδέ ἀναφέρειν τινά τῶν ἐν τῇ μοιχοσυνόδῳ εὑρεθέντων ἤ ὁμοφρονούντων αὐτῇ. καί γέ δίκαιον, ὅσιε πάτερ, κατά πάντα σε ὄντα φερωνύμως θεόφιλον, φιλεῖν καί ἐν τούτῳ τόν θεόν˙ ἐχθρούς γάρ θεοῦ ὁ Χρυσόστομος οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας μεγάλῃ καί πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο» (Ἐπιστολή 39, Θεοφίλῳ ἡγουμένῳ, Φατοῦρος σελ. 113, στιχ. 51· Ρ.G. 99, 1045D).

Όπως προανέφερε ο Άγιος προ της Ψευδοσυνόδου, κάναμε οικονομία και σας μνημονεύαμε, αποφεύγοντας όμως την άμεση κοινωνία μαζί σας. Τώρα όμως που "αναθεματίσατε" την Ορθόδοξη πίστη, καταργώντας το Σύμβολο της Πίστεως, τον θεσμό της Συνοδικότητας κ.α. πρέπει υποχρεωτικά να διακόψουμε πάσα εκκλησιαστική κοινωνία με τους αιρετικούς και τους κοινωνούντες με αιρετικούς για να μη γίνουμε και εμείς εχθροί του θεού.

Δυστυχώς αυτή η οικονομία μας (παρανομία) οδήγησε σε χειρότερα αποτελέσματα όπως π.χ. την σχεδόν καθημερινή καταπάτηση των εντολών του Θεού (Συμπροσευχές, Συλλείτουργα κ.λπ) και την αύξηση των φορέων της Υπέρ-Παν-Αιρέσεως που οδήγησε στην Ψευδοσύνοδο. Ευτυχώς όμως, αρκετοί Χριστιανοί δεν άντεξαν άλλο μετά την Ψευδοσύνοδο, έκαναν Αποτείχιση ακολουθώντας τον Χριστό στον μαρτυρικό Γολγοθά.

Λόγοι που διακόπτω πάσα εκκλησιαστική κοινωνία με την Παναίρεση και τους Παναιρετικούς ΠΣΕσατζήδες.

«Πᾶς ὁ λέγων παρὰ τὰ διατεταγμένα, κἂν ἀξιόπιστος ᾖ, κἂν νηστεύῃ, κἂν παρθενεύῃ, κἂν σημεῖα ποιῇ, κἂν προφητεύῃ, λύκος σοι φαινέσθω, ἐν προβάτου δορᾷ, προβάτων φθορὰν κατεργαζόμενος» (Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, «Πρὸς Ἥρωνα Ἐπιστολή», P.G. 5, 912Α-Β).

Α. Διότι προσθέσατε την εκκλησία του Χριστού την Νύμφη του στο Σατανικό και Οικουμενιστικό Π.Σ.Ε (Παγκόσμιο Συμβούλιο "Εκκλησιών" ήτοι Αιρέσεων) χωρίς την έγκριση του λαού του Θεού δηλαδή προσθέσατε την Παρθένο Νύμφη του Χριστού ανάμεσα σε πόρνες του Σατανά, δηλώνοντας έτσι ότι η εκκλησία του Χριστού ήτοι η Μια Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού εκκλησία είναι κομμάτι του Σατανά.

Β. Διότι μέσω των Αντικανονικών και Προδοτικών Θεολογικών Διαλόγων αναγνωρίζετε εκκλησιαστικότητα στους αιρετικούς, ενώ η Αγία γραφή μας προστάζει :
«αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδως ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καί ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος.»(Τιτ.Γ' 10-11)

1) Στο Chambezy του Ελβετίας (1990) : Υπογράψατε ότι οι Αιρετικοί Μονοφυσίτες που καταδικάστηκαν από την Δ' Οικουμενική Σύνοδο είναι Εκκλησία!

2) Στο Balamand του Λιβάνου (1993) : Αναγνωρίσατε Αποστολική Διαδοχή, Χάρη και Μυστήρια στους Αιρετικούς Παπικούς! Επίσης, αθωώθηκε η επάρατη Ουνία ο Δούρειος Ίππος του Παπισμού που προσηλυτίζει τους ορθόδοξους!

3) Στη Ravenna της Ιταλίας (2007) : Έγινε αποδεκτό από μέρους σας ότι κατά την πρώτη χιλιετία, πριν από το οριστικό σχίσμα του 1054, ο επίσκοπος Ρώμης είχε, δήθεν, "Πρωτείο" έναντι των άλλων Πατριαρχών!

Γ. Διότι καταπατάτε τους θείους και ιερούς κανόνες (για εσάς "τα τείχοι του αίσχους") όπου οι Άγιοι Πατέρες έδωσαν το αίμα τους για την διαφύλαξη τους.

1) Συμπροσεύχεστε με αιρετικούς και σχισματικούς που κατά τους ιερούς κανόνες απαγορεύεται.

"Εἴ τις ἀκοινωνήτῳ κᾄν ἐν οἴκῳ συνεύξηται, οὖτος ἀφοριζέσθω".
Κανών Ι' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων


"Εἴ τις καθῃρημένῳ , κληρικός ὤν, κληρικῷ συνεύξηται, καθαιρείσθω καί αὐτός".
Κανών ΙΑ΄τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων

"Ἐπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος, ἥ Διάκονος αἱρετικοῖς συνευξάμενος, μόνον, ἀφοριζέσθω, εἰ δέ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς Κληρικοῖς, ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω".
Κανών ΜΕ' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων

"ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι".
Κανών ΛΓ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου


2) Αλλά και να μην συμπροσευχηθείτε και μόνο με την προσέλευσή σας στους οίκους των Δαιμόνων π.χ. παπικών, εβραίων, μουσουλμάνων, παραβιάζεται τους κανόνες :

"Εἴ τις Κληρικός, ἤ Λαϊκός εἰσέλθοι εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων, ἤ αἱρετικῶν προσεύξασθαι, καίκαθαιρείσθω, καί ἀφοριζέσθω".
Κανών ΞΕ' τῶνἉγ.Ἀποστόλων

"Εἴ τις Χριστιανός ἔλαιον ἀπενέγκοι εἰς ἰερόν ἐθνῶν, ἤ εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῶν, ἤ λύχνους ἅπτοι, ἀφοριζέσθω".
Κανών ΟΑ΄ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων

3) Βάζετε αιρετικούς και αλλόθρησκους μέσα στους ναούς του Θεού. Καταδικασμένη και αυτή η ενέργεια από τους ιερούς κανόνες:

"Περί τοῦ μή συγχωρεῖν τοῖς αἱρετικοῖς εἰσιέναι εἰς τόν οἶκον τοῦ Θεοῦ, ἐπιμένοντας τῇ αἱρέσει".
Κανών ΣΤ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου

"Περί τοῦ μή συγχωρεῖν εἰς τά κοιμητήρια, ἤ εἰς τά λεγόμενα μαρτύρια πάντων τῶν αἱρετικῶν ἀπιέναι τούς τῆς Ἐκκλησίας, εὐχῆς ἤ θεραπείας ἕνεκα, ἀλλά τούς τοιούτους, ἐάν ὧσι πιστοί, ἀκοινωνήτους γίνεσθαι μέχρι τινός, μετανοοῦντας δέ, καί ἐξομολογουμένους ἐσφάλθαι, παραδέχεσθαι".
Κανών Θ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:

4) Δέχεστε τα μυστήρια των αιρετικών

Όπως το Βάπτισμα οπού κατά τους ιερούς κανόνες είναι άκυρο όταν γίνεται εκ των αιρετικών και όποιος το δέχεται καθαιρείτε.

«Ἐπίσκοπον, ἤ Πρεσβύτερον αἱρετικῶν, δεξαμένους Βάπτισμα, ἤ θυσίαν, καθαιρεῖσθαι προστάσσομεν, τίς γάρ συμφώνησις Χριστῶ πρός Βελίαρ, ἤ τίς μερίς πιστοῦ μετά ἀπίστου»;
ΜΣΤ΄ Ἀποστολικός Κανόνας

Και πολλούς άλλους ιερούς κανόνες, καταπατάτε καθημερινά!

Δ. Διότι με την Ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου της Κρήτης, κάνατε την Σατανική Υπέρ-Παν-Αίρεση του Οικουμενισμού Δόγμα της "Εκκλησίας".

Γιατί είναι αιρετική και βλάσφημη η Ψευδοσύνοδος της Κρήτης;

Τα συμπεράσματα που αβίαστα εξάγονται από την μελέτη των τελικών κειμένων είναι ότι:

1. Ακολουθήθηκαν καινοφανείς μεθοδεύσεις στη θεματολογία και τις πρακτικές της.

2. Αποκλείστηκαν οι Επίσκοποι και καταλύθηκε η Ὀρθόδοξη συνοδικότητα και εν γένει χρησιμοποιήθηκαν αντορθόδοξες μέθοδοι στον τρόπο λειτουργίας της.

3. Δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση του ορθοδόξου πληρώματος· αντίθετα υπήρξε απόκρυψη των όσω αποφασίστηκαν κατά την προσυνοδική διαδικασία.

4. Καθιερώθηκε η μεταπατερική και βαπτισματική θεολογία.

5. Νομιμοποίησε επίσημα και συνοδικά την παναίρεση του Οικουμενισμού.

6. Επετεύχθη τελικά ο στόχος της "εκκλησιαστικοποιήσεως" των αιρέσεων, δηλαδή έγινε δεκτό ότι ο Παπισμός καθώς και λοιποί αἱρετικοί είναι Εκκλησίες καί όχι αιρέσεις.

7. Υποβίβασε τον χριστιανισμό στο επίπεδο του κοινωνισμού («κοινωνικό ευαγγέλιο»).

8. Δεν εξέφρασε την Αγιοπνευματική εμπειρία του εκκλησιαστικού σώματος.

9. Δεν ακολούθησε την Αγιοπατερική Παράδοση της Εκκλησίας, μιας και δεν έγινε εξ' αρχής αναγνώριση όλων των προηγουμένων Συνόδων και κυρίως αναγνώριση ως Οικουμενικων Συνόδων της 8ης και της 9ης.

10.Κατέλυσε αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων καί συνεπώς δεν ακολούθησε τον αγιοπνευματικό τρόπο συγκλήσεως Ορθοδόξων Συνόδων, όπου εν πρώτοις επικύρωναν και δέχονταν τις αποφάσεις όλων των προηγουμένων Ορθοδόξων Συνόδων και κατόπιν συνέχιζαν το έργο αὐτών, δηλαδή την καταδίκη των "αναφυομένων" αιρέσεων εντός των κόλπων της Εκκλησίας.

11. Αναγνωρίστηκε στα μέλη του Προτεσταντικού λεγομένου Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών κανονική ιερωσύνη, μυστήρια και αποστολική διαδοχή, καθώς και τα αιρετικά και αντορθόδοξα κείμενά του. 12. Παραγκωνίσθηκε και αγνοήθηκε ὁ ρόλος του Μοναχισμού και ιδιαίτερα η στάση των Αγιορειτών έναντι του Παπισμού και του Οικουμενισμού.

Ε. Αναγνωρίζετε τους Σχισματικούς Ουκρανούς οι οποίοι είναι αναθεματισμένοι, αφορισμένοι και καθηρημένοι και στους οποίους δόθηκε Αυτοκεφαλία από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως λόγω του Νεοπαπισμού που τον διακατέχει, κατεπάτησε τα όρια της τοπικής του δικαιοδοσίας όπως πολλές φορές στο παρελθόν, ώστε να ενωθεί με τους Σχισματικούς οι οποίοι έχουν κοινωνία με Ουνίτες.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, πιστεύω πως καταλαβαίνετε πλέον ότι πρέπει να διακόψω πάσα εκκλησιαστική κοινωνία με την κακόδοξη κοινότητα σας όπως κάθε Χριστιανός οφείλει για να μην εξέλθει της εκκλησίας του Χριστού, την ΜΙΑ και ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ.

Δηλώνω ότι δεν προσχωρώ σε καμία παράταξη της Παρασυναγωγής των λεγομένων Γ.Ο.Χ.. Θα τελώ τις Μυστηριακές μου ανάγκες μόνο σε Αποτειχισμένο=Ορθόδοξο ιερέα για να μη μολύνομαι όπως διδάσκει η Ορθόδοξος διδασκαλία.

Οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες γράφουν προς τον λατινόφρονα αὐτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγο:

«Καὶ πῶς ταῦτα ἀνέξεται ὀρθοδόξου ψυχή, καὶ οὐκ ἀποστήσεται τῆς κοινωνίας τῶν μνημονευσάντων αὐτίκα, καὶ ὡς καπηλεύσαντας τὰ θεῖα τούτους ἡγήσεται; Πλὴν ὅτι μολυσμὸν ἔχει ἡ κοινωνία, ἐκ μόνου τοῦ ἀναφέρειν αὐτόν, κἂν Ὀρθόδοξος εἴη ὁ ἀναφέρων» (Κριτικὴ ἔκδοσις τῆς ἐπιστολῆς ἐν: V. Lourent et. Dorroze's DOSSIER GREC DE L' UNION DE LYON 1273-1277, P. 376-403 Paris 1976).

Θα δεχτώ με μεγάλη χαρά την οποιαδήποτε εκκλησιαστική ποινή αποφασίσετε ότι μου "αξίζει". Θα την δεχθώ ως ευλογία διότι οι ποινές από αιρετικούς στους ορθόδοξους είναι ανυπόστατες και άκυρες "ΩΣΠΕΡ Η ΠΕΜΠΟΜΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΗ ΕΥΡΟΥΣΑ ΑΞΙΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΣΤΕΙΛΑΝ, ΕΤΣΙ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ Η ΚΑΤΑΡΑ, ΤΟ ΕΠΙΤΙΜΙΟΝ, Η ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΣ, Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΤΟΥ ΑΔΙΚΩΣ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΝΤΟΣ" (ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΒΙΒΛΙΟ 3 ΚΕΦ. 15)

Ο αγ. Μάξιμος ο Ομολογητής ερμηνεύοντας αυτά τα φαινόμενα γράφει: <<Εάν παρά τον σκοπόν αφορίση ο Ιεράρχης, δεν θα έχη σύμφωνον το θείον κρίμα, διότι μόνον εν συμφωνία με το θείον πρέπει να αφορίζη και όχι κατά το θέλημά του>> (<<Πηδάλιον>>, σελ. 36). Και ο Ομολογητής των Ορθοδόξων αληθειών, ο Μέγας Θεόδωρος ο Στουδίτης, προσθέτει: <<Ουδεμία εξουσία έχει δοθή στους Ιεράρχες να παραβαίνουν τους Ιερούς Κανόνες, παρά μόνον να συμφωνούν με τα νομοθετηθέντα και να ακολουθούν τα καλώς προηγηθέντα. Και το να δένουν και να λύνουν, δεν έχουν εξουσίαν να το πράττουν ως έτυχεν, αλλά μόνον όταν είναι σύμφωνον με τον γνώμονα της αληθείας>> (Ε.Π. 99, 985). Και εις τας Αποστολικάς Διαταγάς αναγινώσκομεν: <<Ώσπερ η πεμπομένη ειρήνη, μη ευρούσα άξιον υποδοχέα, επιστρέφει εις αυτούς όπου την έστειλαν, έτσι - μάλλον δε και πολύ περισσότερον - η κατάρα (το επιτίμιον), μή υπάρχοντος αξίου προς τον οποίον εστάλη, λόγω της αθωότητός του, επιστρέφει εις την κεφαλήν του αδίκως αυτήν αποστείλαντος>> (Βιβλ. 3ο. Κεφ.15).

Τρομάζει και φρίττει ο νους του ανθρώπου, του ευλαβούς Χριστιανού, όταν διαπιστώνει πόσο αλλότριοι κατάντησαν κάποιοι προς τους Αγίους Πατέρες και το αληθές πνεύμα της Ορθοδοξίας.

Δηλώνω ότι δεν προσχωρώ σε καμία παράταξη της Παρασυναγωγής των λεγομένων Γ.Ο.Χ.. Θα τελώ τις Μυστηριακές μου ανάγκες μόνο σε Αποτειχισμένο=Ορθόδοξο ιερέα για να μη μολύνομαι όπως διδάσκει η Ορθόδοξος διδασκαλία.

1. Αποτειχίζομαι και διακόπτω πάσα εκκλησιαστική κοινωνία μαζί σας. Δεν σας αναγνωριζω ως πνευματική μου κεφαλή.

2. Δεν διακηρύττω πεπλανημένες κακοδοξίες όπως: Δυνητισμός, Επισκοποκεντρισμός, Γεροντολατρεία, ότι η Αποτείχιση είναι μόνο για ιερείς (παπισμός), κοινό ποτήριο κ.λπ. πλάνες που έχετε δημιουργήσει για να κρατάτε τον ακατήχητο λαό στην αίρεση.

Σας εύχομαι καλή μετάνοια με αγάπη Χριστού. Ο ελάχιστος Δημήτριος Βερβάτης.

Μέγας Αθανάσιος
«Ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφονται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή αὐτούς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον ἤ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετά Ἄννα καί Καϊάφα εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός» (Μ. Ἀθανασίου, Ἐκ τοῦ κατὰ αἱρέσεων, P.G. 35, 33 καὶ ΒΕΠΕΣ 33, 199).


Αποτείχιση η μόνη οδός σωτηρίας.

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση ανά  
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 1 Δημοσίευση ] 

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]


Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 4 επισκέπτες


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group

Ελληνική μετάφραση από το phpbbgr.com