Αρχική

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 20 Δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα Προηγούμενη  1, 2
Συγγραφέας Μήνυμα
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Τετ 15 Μαρ 2017, 00:18 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 7500
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ 1924
ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΚΑΙ
ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ!


Ἐπιστολὴ π. Φιλοθέου Ζερβάκου πρὸς Θεόκλητον Διονυσιάτην
᾿Εν Πάρῳ τῇ 16-8-1979
«᾿Αγαπητέ μοι ἐν Κυρίῳ π. Θεόκλητε.
῎Ελαβον τὴν ἐπιστολήν Σας πρὸ δὺο μηνῶν. ῾Οσάκις ἐλάμβανα τὴν γραφίδα νὰ Σᾶς γράψω, ἤρχοντο καθ᾿ ὁμάδας φιλόχριστοι ὁμογενεῖς ᾿Ορθόδοξοι ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς, πρὸς ἐξομολόγησιν καὶ ἐπειδὴ ἐβιάζοντο νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὰς ἑστίας τους, δὲν ἠδυνήθην νὰ Σᾶς γράψω. Σήμερον εὗρον ὀλίγην εὐκαιρίαν καὶ Σᾶς ἀπαντῶ.
῾Ο [ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος] Παπαδόπουλος, τοῦ ὁποίου μοὶ γράφετε, ὅτι ἀνατυπώνετε τὸ βιβλίον του "῾Ημερολογιακῶν κατηγοριῶν ἔλεγχος", [ὑποστηρίζει εἰς αὐτό,] ὅτι ἡ διόρθωσις τοῦ ῾Ημερολογίου δὲν ἦτο ἔργον ἰδικόν του, [ἐφ᾿ ὅσον δῆθεν] ἐγένετο ὁμοφώνῳ γνώμῃ τῆς ῾Ιεραρχίας, ἀλλὰ καὶ ἀποδεικνύει ὅτι [δῆθεν] ὁ Παλαιοημερολογιτισμὸς εἶναι μία καθαρὰ πλάνη.
῾Η καθαρὰ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι ὁ [ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος] Παπαδόπουλος εἰς ᾿Επιτροπὴν τινά, ἢτις συνῆλθε κατὰ τὸ ἔτος 1923 διὰ τὴν διόρθωσιν τοῦ Παλαιοῦ ῾Ημερολογίου, τῆς ὁποίας ἦτο μέλος, Καθηγητὴς ὤν τοῦ ᾿Εθνικοῦ Πανεπιστημίου καὶ Διευθυντὴς τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς Ριζαρείου Σχολῆς τυγχάνων, ἐξέφρασε τὴν γνώμην του, ὅτι ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται ἡ διόρθωσις τοῦ Παλαιοῦ ῾Ημερολογίου καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ Νέου ῾Ημερολογίου εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν τῆς ῾Ελλάδος, διότι θὰ κηρυχθῇ ὑπὸ τῶν ἄλλων ὁμοδόξων καὶ ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν ὡς σχισματική.
Τὴν συνετήν, λογικὴν καὶ φρονίμην γνώμην του ἐδέχθησαν πάντα τὰ μέλη τῆς ᾿Επιτροπῆς καὶ ὡρίσθη ὑπὸ τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ὅπως ἡ Πολιτεία διὰ τὰς μετὰ τῶν Εὐρωπαϊκῶν καὶ λοιπῶν ᾿Εθνῶν συναλλαγὰς καὶ τὸ ἐμπόριον ἀκολουθῇ τὸ Νέον ῾Ημερολόγιον, ἡ δὲ ᾿Εκκλησία διὰ τὰς ῾Εορτὰς τὸ Παλαιὸν καὶ οὕτως ἐπί τινα καιρὸν ἐπεκράτει εἰρήνη καὶ εἰς τὴν Πατρίδα καὶ εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν.
᾿Αλλ᾿ ὅτε μετὰ πάροδον ὀλίγων μηνῶν, ψήφῳ οὐχὶ Θεοῦ καὶ λαοῦ, ἀλλὰ ψήφῳ τῆς τότε ἐπαναστατικῆς Κυβερνήσεως Πλαστήρα - Γονατᾶ, ἀνέβη [ὁ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος] εἰς τὸ ᾿Αρχιερατικὸν θρόνον ᾿Αθηνῶν, εἰσήγαγε τὸ Παπικὸν ῾Ημερολόγιον τῇ διαταγῇ τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῇ συμβουλῇ τοῦ τότε Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη, ἀρχιμασσώνου, καινοτόμου, νεωτεριστοῦ, φέροντος τὸν ἀνώτατον 33ον βαθμὸν τῆς Μασσωνίας καὶ φρόνημα στερεὸν ἔχοντος, τὸ "ἔντεινε, κατευοδοῦ, βασίλευε καὶ διαίρει".
(….)
῾Επομένως τὸ νὰ λέγῃ ὁ [ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος] Παπαδόπουλος, ὅτι δὲν ἦτο ἔργον ἰδικόν του καὶ ὅτι ἐγένετο ὁμοφώνῳ γνώμῃ τῆς ῾Ιεραρχίας ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ Νέου ῾Ημερολογίου, ἐφ᾿ ὅσον αὐτὸς ὁ ἴδιος τὸ εἰσήγαγε, κατόπιν διαταγῆς τῆς Κυβερνήσεως, δὲν λέγει τὴν καθαρὰν ἀλήθειαν.
(….)
Τότε ἐνεθυμήθην, ὅτι τῷ εἶχον γράψει δύο ἐπιστολάς· μίαν πρὶν νὰ εἰσαγάγῃ τὸ Νέον Παπικὸν ῾Ημερολόγιον εἰς τὴν ᾿Ορθόδοξον ῾Ελλαδικὴν ᾿Εκκλησίαν, [λέγων Αὐτῷ] νὰ μὴν τολμήσῃ καὶ τὸ εἰσαγάγει καὶ διαιρέσει τὴν ᾿Εκκλησίαν εἰς δύο διαμαχόμενα στρατόπεδα, νὰ φροντίσῃ δὲ μετὰ τῶν ἄλλων ᾿Αρχιερέων, ὡς καλοὶ Ποιμένες, νὰ εἰρηνεύσουν, νὰ ἑνώσουν τὴν Πολιτείαν, ἡ ὁποία εἶναι διῃρημένη εἰς δύο κόμματα, Βασιλικοὺς καὶ Βενιζελικούς, καὶ νὰ ἐπιμένῃ εἰς τὴν πρώτην του γνώμην, τὴν ὁποίαν ἐπήνεσαν καὶ ἠσπάσθησαν πάντα τὰ μέλη τῆς ᾿Επιτροπῆς τῆς περὶ διορθώσεως τοῦ Παλαιοῦ ῾Ημερολογίου, τὸ ὁποῖον ἐπὶ 1600 ἔτη σχεδὸν ἠκολούθει ἡ ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία καὶ οὐδεμίαν βλάβην ἔπαθε.
Τὴν δευτέραν ἐπιστολὴν τῷ ἔγραψα κατόπιν τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ Νέου ῾Ημερολογίου καὶ τὸν παρεκάλουν νὰ ἐπαναφέρῃ τὸ Παλαιὸν ῾Εορτολόγιον, τὸ ὁποῖον οἱ 318 Θεοφόροι ῞Αγιοι Πατέρες, οἱ συγκροτήσαντες τὴν Πρώτην Μεγάλην ῾Αγίαν Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, ἐθέσπισαν νὰ μένῃ αἰώνιον καὶ ἀσάλευτον, πᾶσαι δὲ αἱ ῾Επτὰ Οἰκουμενικαί, ὡς καὶ αἱ Τοπικαὶ Σύνοδοι ἐκύρωσαν καὶ ἐφύλαξαν.
"Πρόσεχε", τῷ ἔγραφον, "Μακαριώτατε, νὰ τὸ ἐπαναφέρετε, διότι παρανόμως, ἀντικανονικῶς καὶ ἀπερισκέπτως εἰσήχθη καὶ διὰ τοῦτο ἤρχισαν οἱ καρποὶ αὐτοῦ. ' ῾Ο γὰρ καρπὸς τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος,' λέγει ὁ ᾿Απόστολος Παῦλος, τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ, 'ἐστὶν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια'· ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Παπικοῦ ῾Ημερολογίου ἐστὶ φθόνος, λύπη, θυμός, ὕβρεις, διαίρεσις κλπ. Σπεύσατε, Μακαριώτατε, νὰ τὸ ἐπαναφέρετε, διότι θὰ ἔλθῃ ἡ ὥρα καὶ θὰ κτυπήσετε τὴν κεφαλήν σας ".
(….)
Τοῦτο δὲ ἔπαθε, διότι ἠκολούθησεν, ὡς μὴ ὤφελε, τὸν νεωτεριστήν, καινοτόμον, μασσῶνον [πατριάρχην Μελέτιον] Μεταξάκην, διὰ τὸν ὁποῖον — ὅταν τοῦ ὑπενθύμισα ὅτι ἐὰν δὲν καταργήσῃ τὸ παρανόμως εἰσαχθὲν νέον Παπικὸν ῾Ημερολόγιον — θὰ ἔλθῃ ἡμέρα καὶ θὰ κτυπήσῃ τὴν κεφαλήν του. ῞Οταν ἦλθεν ἡ ἡμέρα καὶ ἐκτύπησε τὴν κεφαλήν του, ἔλεγε μετὰ στεναγμῶν καὶ δακρύων: "Νὰ μὴ τό ᾿σωνα, νὰ μὴ τό ᾿σωνα, νὰ ἐδεχόμουν τὸ νέον ἡμερολόγιον! Αὐτός, αὐτὸς ὁ διεστραμμένος ὁ Μεταξάκης μὲ πῆρε στὸ λαιμό του! ".
῾Ο [πατριάρχης Μελέτιος] Μεταξάκης τὸν συμπαρέσυρε καὶ εἰς ἄλλα ἄτοπα, τὰ ὁποῖα παραλείπω, λέγω δὲ καὶ φρονῶ ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, ὅτι ἐὰν δὲν τὸν ἠκολούθει καὶ συνεφώνει μετ᾿ αὐτοῦ, θὰ ἀνεδεικνύετο ὡς εἷς τῶν νεωτέρων διδασκάλων καὶ συγγραφέων τοῦ ῎Εθνους καὶ τῆς ᾿Ορθοδόξου ἡμῶν ᾿Εκκλησίας, ὡς τὸν Εὐγένιον Βούλγαρην, Νικηφόρον Θεοτόκην, Μακάριον Νοταρᾶν, Νικόδημον ῾Αγιορείτην, ᾿Αθανάσιον τὸν Πάριον, Νεκτάριον Πενταπόλεως.
᾿Αλλ᾿ ἀντὶ νὰ ἀκολουθήσῃ τούτους καὶ μένῃ σταθερὸς καὶ στερεὸς εἰς τὰς ᾿Αποστολικὰς καὶ Πατρικὰς Παραδόσεις, ἠκολούθησε τὸν [πατριάρχην Μελέτιον] Μεταξάκην, μὲ τὸν ὁποῖον ἤνοιξαν τὰς θύρας τοῦ λογικοῦ των ποιμνίου, εἰς τὸν [πατριάρχην] ᾿Αθηναγόραν, τὸν Χαλκηδόνος Μελίτωνα, ᾿Ιάκωβον ᾿Αμερικῆς, οἱ ὁποῖοι εἰσελθόντες εἰς τὴν λογικὴν Ποίμνην, κατεσπάραξαν τὰ λογικὰ Πρόβατα καὶ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον.
(…)
Πταίομεν πάντες καὶ πρῶτος ἐγώ. ᾿Εὰν εἴπωμεν, ὅτι δὲν ἁμαρτάνωμεν, ψευδόμεθα. Μία τῶν κακῶν ἡ διόρθωσις: ἡ ἀληθὴς καὶ εἰλικρινὴς μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ πρὸς τὸν Πανάγαθον, ἀληθῆ Θεὸν καὶ Πατέρα Οὐράνιον. ᾿Εὰν μετανοήσωμεν, θὰ σωθῶμεν, ἐὰν μὴ μετανοήσωμεν θὰ κολασθῶμεν.
῎Ας προτιμήσωμεν τὴν ὁδὸν τῆς μετανοίας.
Μετ᾿ ἀδελφικῆς καὶ πατρικῆς ἀγάπης
† ᾿Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος»


----------------------------------------------------

Εικόνα
Ὁ Παπᾶ-Νικόλας Πλανᾶς τήν ἐποχή τοῦ διωγμοῦ γιά τό ἡμερολόγιο
(ἀπό τήν ἐπίσημη βιογραφία του)
με΄. Εμφάνισις του Προφήτου Ελισσαίου

Εις την εποχήν του πρώτου διωγμού των Παλαιοημερολογιτών, ηθέλησε να λειτουργήση κατά το πάτριον ημερολόγιον την εορτήν του προφήτου Ελισσαίου. Αλλά φοβούμενος μήπως του παρουσιασθούν εμπόδια, συνεφώνησε με την βοηθόν του αφ' εσπέρας, να πάνε εις τον Άγιον Σπυρίδωνα του Μαντουκά. Το πρωί επήγε η ψάλτριά του και τον περίμενε. Η ώρα παρήρχετο και ο παπάς δεν εφαίνετο να έλθη να λειτουργήση. Απηλπίσθη. Ενόμισε πως κάτι σπουδαίο θα του έτυχε, και δεν επήγε ως αυτήν την ώρα. Έφυγε και πήγε εις τον Προφήτη Ελισσαίο (διότι εκεί ήταν το "κέντρον των πληροφοριών"), να ρωτήση τι γίνεται ο παπάς, και να, τον βλέπη μέσα στην εκκλησία να ετοιμάζεται να λειτουργήση! Του έκαμεν παρατήρησιν, γιατί ηθέτησε την συνεννόηση που είχανε κάμει, και ακόμη ότι δεν εφοβήθη, παρά ήλθε μέσα στο κέντρον, μέσα στη βράση του διωγμού. Της λέγει: "Μή με μαλώνεις, γιατί σήμερα το πρωί είδα τον Προφήτη και μου είπε να λειτουργήσω, και να μη φοβηθώ τίποτα, γιατί αυτός θα με προσέχη". Έμεινε η βοηθός του με την συζήτησιν ατελείωτη! -"Μα, πως τον είδες"; τον ρωτά. Της λέγει: "Σηκώθηκα σήμερα το πρωί και ετοιμάστηκα για τον Άγιο Σπυρίδωνα. Εκάθησα σε μια πολυθρόνα ως που να μου φέρουν το αμάξι. Αυτή τη στιγμή, βλέπω μπρος μου τον προφήτη Ελισσαίο, και μου λέγει, να πάω στην εκκλησία του να λειτουργήσω"! Έφεραν οι δικοί του το αμάξι και τους λέγει: "Να πήτε του αμαξά να με πάη στον Προφήτη...". Άρχισαν τις φωνές οι δικοί του: "Τι είναι αυτά; Αφού είπαμε του αμαξά για τον Άγιο Σπυρίδωνα". -"Αυτό που σας λέγω. Να με πάτε στον Προφήτη. Τον είδα εμπρός μου και με διέταξε".
Ελειτούργησαν αυτήν την ημέρα κατανυκτικώτατα με μεγάλη ησυχία, και το βράδυ επήγε στο συνηθισμένο φιλικό του σπίτι, που πήγαινε πάντοτε. Λέγει η βοηθός του εις την κόρην της οικογενείας: "Σήμερα ο Παππούς είδε ολοφάνερα τον Προφήτη" κ.τ.λ. Τον πλησίασε τότε η κόρη και προσπαθούσε να τον καταφέρη να της πη ο ίδιος πως είδε τον Προφήτη. Αλλά ήτανε και αυτή η ώρα, μια απ' αυτές που ήθελε κάτι να κρύπτη από τα ιδιαίτερά του και της λέγει: "Τίποτα δεν είδα, από λόγου μου τα λέω". Αλλά αυτό μας το βεβαίωσαν και οι δικοί του, που τους το πρωτοείπε. Κρυφογελάσαμε με τη σπουδή που τον κατέλαβε, να κρύψη και αυτός κάτι, για να μη φωνή η αρετή του, διότι πάντοτε εις τας ομιλίας του έλεγε: "είμαι ανάξιος ιερεύς".
μστ΄. Το θάρρος που του έδιδεν η πίστις
Άλλη μια φορά, εις εποχήν διωγμού των Παλαιοημερολογιτών, τον πήρε μια ομάς χριστιανών και τον πήγε σε κάποιο ερημοκλήσι (τέρμα Αχαρνών) να λειτουργήσουν. Εκεί, 5-6 εκ των νεωτέρων, είχον αναλάβει γύρωθεν της εκκλησίας να προσέχουν, δια να προλάβουν να κρύψουν τον παπα-Νικόλα. Περί το μεσονύκτιον αντελήφθησαν τον κίνδυνον, και επρότειναν στον Παππού να τον κρύψουν ή, με κάθε τρόπον, να τον προφυλάξουν. Αυτός, ατάραχος, δεν τους άκουε που του έλεγαν να τον ξεντύσουν, μόνο τους έλεγε: "Μη φοβόσαστε, θα 'ρθουν τα παιδιά, θα προσκυνήσουν και θα φύγουν...". Και όντως ήλθανε οκτώ αστυνομικοί, και άκουσαν οι εκκλησιαζόμενοι να λέγη ο ανώτερος: "Αφήστε τους χριστιανούς, δεν κάνουν κανέναν κακό"! Ησπάσθησαν το προσκυνητάρι, που ήτο απ' έξω από την εκκλησία και έφυγαν. Το πρωί τους λέγει ο Παππούς: "Ήλθανε τα παιδιά"; Του είπον πως ήλθανε και φύγανε. Τους λέγει: "Δεν σας είπα εγώ να μη φοβόσαστε, γιατί θα 'ρθουνε να προσκυνήσουν και θα φύγουν;"
Επί τη ευκαιρία αυτή, θα γράψω και κάτι άλλο παρακάτω.
Εις την τελευταίαν εποχήν του διωγμού, μέσα εις τα περιβόλια του Αιγάλεω, ήτανε μια εκκλησία και μαζεύτηκαν πολλοί χριστιανοί να εορτάσουν τα Εισόδια της Παναγίας. Μετά τα μεσάνυκτα καταφθάνει ένας Μοίραρχος μετά της... κουστωδίας. Θυμώδης, αγέρωχος προχωρεί εις το Ιερόν, και ακούμπησε ασεβέστατα τα νώτα στην Αγία Τράπεζα και διέταξε να φύγουν όλοι. Τον παπά τον πήρε στην Αστυνομία, σε ένα χωλ, με σπασμένα τζάμια. Το ράσο του ο παπάς πρόφθασε και το έδωσε σε κάποιον, για να μη του το πάρουν οι φανατικοί υποστηρικταί της Μητροπόλεως, οι οποίοι είχον ολόκληρον δωμάτιον γεμίσει από ράσα και καλυμμαύχια, λάφυρα των κατορθωμάτων των. Και έτσι, χωρίς ράσα, εκρύωσε μέσα σ' αυτό το γραφείο (εν μηνί Νοεμβρίω) ως επίσης και όλο το εκκλησίασμα. Αφού επήραν τον παπά, δεν άφηναν τον κόσμο μέσα στην εκκλησία ώσπου να ξημερώση ή να ερχότανε στας 10-11 το βράδυ, ούτως ώστε να μπορούν να πάνε στα σπίτια τους ο κόσμος; Αλλά ήλθαν στας 2 μετά τα μεσάνυκτα και σκόρπισαν οι άνθρωποι μέσα στα χωράφια, τρέμοντας από το κρύο, γυναίκες από το Μαρούσι, από το Φάληρο, από την Αγία Παρασκευή - μαρτυρική βραδυά, ώσπου να ξημερώση. Τον αξιοσέβαστον ιερέα τον πήγαν το πρωί στη Μητρόπολη. Δια να τον ξυρίσουν ηθέλησαν να τον δέσουν στην καρέκλα. Δεν το εδέχθη. Αφού τον εξύρισαν του έδωσαν ένα παλιό κασκέτο στο κεφάλι, ένα λειωμένο βελούδινο παντελόνι (με το ένα σκέλος πιο κοντό), ένα παλιό σακκάκι, και με αυτήν την περιβολήν τον έστειλαν εις τον Εισαγγελέα, ο οποίος τον αθώωσε αμέσως με τα χάλια που τον είδε. Το σκότος της αμαρτίας δεν τους άφηνε να καταλάβουν ότι χλευάζοντες την ιερωσύνην εχλεύαζον και τον ίδιον τον εαυτόν τους!
Και εγώ, 1η Αυγούστου 1928 τον είδα και ερχόταν από μακρυά και, όπως γύρισε και με ατένισε, μου είπε: "Τι κάνεις, ευλογημένη;" (ήμουν ρασοφόρα τότε και με λέγανε Χρυσάνθη). Και, χωρίς να ξέρη το όνομά μου, με εκάλεσε με το όνομά μου και μου είπε: "Σήμερα είναι πρώτη με το ορθόδοξον εορτολόγιον". Εγώ του απήντησα: "Ευλογείτε", βάζοντάς του μετάνοια. Και φιλώντας του το χέρι του είπα: "Τι θλίψι είναι αυτή, Γέροντα, ανάμεσά μας;" και μου απήντησε: "Μη θλίβεσαι, διότι ό,τι είναι αντικανονικό δεν μένει αιώνιο!"

http://apotixisis.blogspot.gr/

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Κυρ 03 Σεπ 2017, 16:46 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 7500

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Πέμ 21 Ιουν 2018, 10:57 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 7500


_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Πέμ 09 Αύγ 2018, 12:00 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 7500_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Παρ 17 Αύγ 2018, 10:49 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 7500
_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Τετ 27 Φεβ 2019, 11:23 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 7500
ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΧ ΜΟΝΟ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΙΕΡΕΙΣ,ΛΑΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΩΝ ΓΟΧ ΑΠΛΑ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΜΕ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΧ


_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Παρ 29 Μαρ 2019, 12:09 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 7500
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Μωϋσής μοναχός εκ Πρεβέζης

Η διόρθωση του Ημερολογίου ήταν μια ακόμη απόπειρα της παπικής υπερεξουσίας για να υποτάξει την Ορθοδοξία. Γι΄αυτό και το Πατριαρχείο αντιδρούσε για 342 χρόνια μέχρι το 1923, όπου τελικώς υποτάχθηκε στις αξιώσεις του παποκίνητου Οικουμενισμού.

Τρεις πανορθόδοξες Σύνοδοι αρνήθηκαν να αλλάξουν το ημερολόγιo του πάπα Γρηγορίου του ΙΕ΄. Τι άλλαξε το 1923 λοιπόν; Άλλαξε ο πατριάρχης που από Ορθόδοξος ήταν Μασόνος.

O διοχετευμένος από την δύση, Πατριάρχης Μεταξάκης, μασόνος 33 βαθμού, σύμφωνα με τα αρχεία
της μασονίας, έσπευσε να συγκαλέσει το 1923, όχι πανορθόδοξο Σύνοδο, αλλά ένα δεκαμελές «Συνέδριο» με επτά μόλις επισκόπους και τρεις κληρικούς.

Στα σχέδια τα οποία του είχαν παραδώσει, δεν ήταν μόνο η αλλαγή του ημερολογίου για δήθεν επιστημονικούς λόγους, αλλά και του Πασχαλίου. Πλην όμως δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ρητής άρνησης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αλλά και του αντιπροσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδας.

Η Εκκλησία της Ελλάδος προχώρησε στην ημερολογιακή αλλαγή στις 27-12-1923.

Από το έτος 325 μ.χ. μετά την Α΄Οικουμενική Σύνοδο, έως το 1054, δηλαδή για 729 έτη, ίσχυε αδιατάρακτα ο αποστολοπαράδοτος κοινός εορτασμός του Πάσχα σε ολόκληρη την Εκκλησία, Ορθόδοξης δύσης τότε και ανατολής.

Μας έλεγαν τόσα χρόνια και συνεχίζουν να ψεύδονται, ότι οι του Πατρίου έκαναν το σχίσμα. Όμως μέχρι τότε όλοι ήταν του

πατρίου. Στην ουσία δεν υπάρχει παλαιό και νέο, παρά μόνο πράξεις.

Το σχίσμα το έκαναν κάποιοι πράκτορες με ράσα συνεργία και της κυβερνήσεως Πλαστήρα-Θεοτόκη.

Το γεγονός ότι ούτε το Άγιο Όρος συμφώνησε, ούτε καμία άλλη Ορθόδοξη χώρα, ούτε το πατριαρχείο Ιεροσολύμων, αυτό λέει πολλά.

Κανείς ρασοφόρος από το νέο δεν λέει την αλήθεια, κατηγορούν 95 χρόνια με μίσος τους ομόδοξους Έλληνες και μας λένε απροκάλυπτα, ότι δεν έχουν Ιεροσύνη και μυστήρια, ενώ ομολογούν ξεκάθαρα, ότι έχουν οι αιρετικοί Παπικοί και Προτεστάντες, που τους ονόμασαν Εκκλησίες στο Κολυμπάρι Χανίων το 2016!!

Πρόκειται για ένα καλοσχεδιασμένο έγκλημα κατά των Ελλήνων με σκοπό για άλλη μια φορά την διαίρεσή μας. Ότι έχουν κάνει στον πολιτικό, στον αθλητικό χώρο και σε κάθε κοινωνικό τομέα. Αντιπαλότητες, κόμματα, ομάδες, ιδεολογίες, έχθρες.

Ακόμα και εάν είχαν χαθεί μέρες, σύμφωνα με τα λεγόμενα των δυτικών από το Ιουλιανό ημερολόγιο (πάτριο) που ακολουθούν όλες οι Ορθόδοξες σλαβικές Εκκλησίες, για χάρη της ενότητας των πιστών μελών της, στην Ελλάδα, έπρεπε να παραμείνουν πιστοί στην παράδοση.

Ή έστω ας κρατούσε μόνο η πολιτική ηγεσία την αλλαγή για πρακτικούς λόγους, όπως συνέβη και στις Σλαβικές χώρες μετέπειτα. Επίσης να γνωρίζεται ότι τραυμάτισαν, φυλάκισαν και σκότωσαν πιστούς που αντιδρούσαν έντονα, αφού είχαν καταλάβει ποιος ήταν ο σκοπός της αλλαγής του ημερολογίου. Από την μια, η διάσπασή μας, πανάρχαιο όπλο τους και από την άλλη το κοινό ημερολόγιο, ως βάση μια μελλοντικής ένωσης, αφού δεν μπόρεσαν να μετακινήσουν το δικό μας Πασχάλιο.

Οι Ευρωπαίοι προτεστάντες υποτάχθηκαν στην αλλαγή μετά από 118 χρόνια άρνησης και αντίστασης, ύστερα από πολλές σφαγές των Παπικών, το συνηθίζουν άλλωστε, όπως την νύκτα του «Αγίου Βαρθολομαίου» το 1572, όπου έσφαξαν 20.000 Προτεστάντες στην Γαλλία.

Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίας ο Τρανός (ο Ηπειρώτης), ένας εκ των μεγαλυτέρων Πατριαρχών μετά την άλωση, εξ αρχής, από το 1582, απάντησε αρνητικά στις παπικές προτάσεις αποδοχής του Γρηγοριανού-παπικού ημερολογίου.

Μετά από τρεις πανελλαδικές Συνόδους η Εκκλησία, 1583, 1587, και σε μεγαλύτερη Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη μετά από πιέσεις των παπικών το 1593 αρνήθηκε την αλλαγή του ημερολογίου. Στη τελευταία Σύνοδο έλαβαν μέρος και τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Ιεροσολύμων και Αντιοχείας.

Απέκρουσαν το παπικό ημερολόγιο ως νεωτεριστικό, το οποίο αντέβαινε σε κανόνες και διατάξεις της Εκκλησίας, κυρίως στην περί του Πάσχα διάταξη της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου.

Επίσης συνήλθαν δέκα τοπικές και πανορθόδοξοι Σύνοδοι, οι οποίες καταδίκασαν το Γρηγοριανό ημερολόγιο (νέο) και τα αιρετικά παπικά δόγματα. Καμία άλλη Ορθόδοξη χώρα δεν υπετάχθει Εκκλησιαστικώς στη αλλαγή αυτή, πλην της Ελλάδος!!

Δεν είναι τυχαίο ότι η αλλαγή αυτή συνετελέσθει σε μια εποχή Εθνικών συμφορών και πολιτικών ανακατατάξεων, 1923-1924, όπου κατά την γνώμη πολλών, η Μικρασιατική καταστροφή ήταν αποτέλεσμα της προδοσίας της πίστεως η οποία ήδη προετοιμαζόταν λίγα χρόνια πριν. Το ίδιο συνέβη και το 1955, με τον διωγμό των Ελλήνων της Πόλης, όταν ό άλλος μασόνος Πατριάρχης Αθηναγόρας τότε, ορμώμενος εξ Αμερικής σταλμένος από τους Αμερικανούς, συνέχισε με μεγαλύτερο ζήλο την ένωση με τους παπικούς. Το ίδιο θα συμβεί στις μέρες

μας, και μάλιστα θα είναι μεγαλύτερη εθνική συμφορά από τις δύο προηγούμενες, λόγω της καθολικής υποταγής των ρασοφόρων στο μασονικό Ιερατείο.

Οι εχθροί μας, πρώτα δημιουργούν το χάος, μέσα από πολέμους, είτε με όπλα είτε με οικονομική κατάρρευση, κατόπιν επιβάλουν με δικούς τους ανθρώπους, που μας τους φέρνουν ως «σωτήρες», τα δικά τους προγράμματα, ως μια αναγκαία μεταρρύθμιση! Στη δισχιλιετή ιστορία της Ορθόδοξης Ελλάδας αυτό έχει συμβεί πολλές φορές και μέσα στην Εκκλησία.

Και μόνο ότι εισήχθη από τον Αντίχριστο πάπα η μεταρρύθμιση, δεν έπρεπε να γίνει αποδεκτή, γι΄αυτό και ένα μέρος του λαού με γνώση αντιτάχθηκε με τις όποιες συνέπειες.

Το σχίσμα το έκαναν οι δυτικοί παπικοί, συνεργεία των μασόνων Ελλήνων υψηλόβαθμων ρασοφόρων. Η Εκκλησία της Ελλάδος πέφτει στα χέρια τους και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι διαβολές-συκοφαντίες και τα ατελείωτα ψεύδη, οι διωγμοί στους πρώτους αγωνιστές πιστούς χριστιανούς που αντιστάθηκαν, για να κρατήσουν την παράδοση της Εκκλησίας και την ενότητα των πιστών μελών της.

Πώς είναι δυνατόν να είναι από το Θεό αυτή η μεταρρύθμιση από τη στιγμή που προκαλεί διαίρεση και συγκρούσεις μεταξύ του λαού, ακόμα και μεταξύ μελών μιας οικογενείας, η οποία όχι μόνο ποτέ δεν εξομαλύνθηκε, αλλά αντιθέτως χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει! Ο Χριστός ενώνει, δεν διαιρεί, ούτε καταδιώκει. Είναι τόσο απλό να το καταλάβει κανείς.

Σημειωτέων ότι, ούτε το Άγιο Όρος συμφώνησε σε αυτή τη ημερολογιακή καινοτομία και κράτησε το πάτριο ημερολόγιο, πλην μίας μονής, της Βατοπεδίου! Και αυτή αργότερα επέστρεψε στο πάτριο το 1982. Η Ιερά Κοινότης του Αγίου

Όρους αποφάνθηκε το 1927 πως θα δεχθεί το [διορθωμένο ημερολόγιο] μόνο κατόπιν αποφάσεως Οικουμενικής Συνόδου.

Η αλλαγή του ημερολογίου επέφερε και στο Άγιο Όρος έναν εμφύλιο πνευματικό διχασμό. Καθώς έφερε πολλούς ανθενωτικούς μοναχούς αντιμέτωπους με τους ηγουμένους τους και μεταξύ τους.

Δυστυχώς σήμερα οι σημερινοί μοναχοί αποφεύγουν να εφαρμόζουν τον νόμο του Ευαγγελίου, τους Ιερούς κανόνες, οι οποίοι απαγορεύουν να μνημονεύουμε ένα αιρετικό Πατριάρχη, ή αιρετικό Επίσκοπο, για να έχουν, όπως νομίζουν ήσυχη την συνείδησή τους. Άλλοι δε εξ΄αυτών γνωρίζουν ότι αν αντιδράσουν θα διωχθούν. Σήμερα οι περισσότεροι καλόγεροι, οι πρόμαχοι της πίστεως, προτιμούν τη δόξα των ανθρώπων και την ανάπαυσή τους, παρά τη δόξα του Θεού.

Να τονίσω ότι με την αλλαγή του ημερολογίου έχουμε και μετακινήσεις σταθερών εορτών όπως είναι του Αγίου Γεωργίου, όπου πάντα έπεφτε μετά την Ανάσταση αφού η ακολουθία του έχει αναστάσιμα τροπάρια. Επίσης κάτι χειρότερο γι΄αυτούς που ακολουθούν το νέο, είναι ότι μερικές χρονιές καταργείτε η νηστεία των Αγίων Αποστόλων όταν η Ανάσταση πέφτει αργά, το λιγότερο μειώνεται η νηστεία αυτή σε ελάχιστες μέρες, ενώ κανονικά η διάρκεια της είναι στο έπακρο 28 μέρες. Φέτος η νηστεία είναι μόνο 5 μέρες!

Όταν μια απόφαση της Εκκλησίας καταργεί αποφάσεις Αγίων της Εκκλησίας, όπως είναι ο θεσμός της νηστείας των Αποστόλων από την πρώτη Εκκλησία, οι νεότερες μεταρρυθμίσεις είναι εκ των εχθρών του Θεού, εντός του Ιερατείου της.

Το να λέγουν οι προϊστάμενοι του νέου (τι θα ομολογήσουν άραγε αφού είναι παράνομοι), ότι ο παλαιοημερολογητισμός είναι πλάνη ή ακόμη και αίρεση, τότε κατηγορούν τους 318

Αγίους της πρώτης Οικουμενικής συνόδου που το θέσπισαν, όλες τις Οικουμενικές και τοπικές Συνόδους όλης της Ορθοδόξου Εκκλησίας που το ακολούθησαν μέχρι το 1924.

Τα αυτά φρονούσαν και μάλιστα με εκ Θεού αποκαλύψεις Άγιοι γεροντάδες όπως ο π. Φιλόθεος Ζερβάκος και ο γέρων Ιωσήφ ο ησυχαστής, αναφερόμενοι βέβαια και στον ζήλο, τον ουκ κατ΄ επίγνωση του πατρίου.

Ναι, το ημερολογιακό δεν είναι σωτηριολογικό και δογματικό, ήταν όμως η αρχή μιας μεγάλης διαίρεσης των Ελλήνων πιστών, άλλης μιας ακόμη, έχοντας βάλει τα θεμέλια να γίνουν και τα χειρότερα, όπως, η ένταξης της Εκκλησίας του νέου «στο παγκόσμιο συμβούλιο Εκκλησιών» το 1948 και η ψευτοσύνοδος της Κρήτης, όπου εκεί έχουμε και ανατροπή δόγματος!

Δεν το έχετε αντιληφθεί σε βάθος, ότι η εκκλησία των Οικουμενιστών του νέου παπικού ημερολογίου, έχει αναθεματίσει την μοναδικότητα της, ως Εκκλησία του Χριστού.

Στην άνευ σοβαράς αιτίας συγκαλουμένης Μασονοκίνητης Συνόδου, στην Κρήτη το 2016, αναγνώρισαν όλο το συνονθύλευμα των αιρέσεων «Εκκλησίες».

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μνημονεύει στην προσκομιδή τον πάπα! Τον προσφωνεί δε και Παναγιώτατον! Μέσω της μνημόνευσης, μας αποκαλύπτεται σε πια Εκκλησία ανήκουμε. Και αφού η κεφαλή του μεγίστου πατριαρχείου δεν αποδέχεται τον Χριστό ως δική της κεφαλή, αλλά τον Αντίχριστο πάπα, όλοι όσοι μνημονεύουν τον πατριάρχη αυτόν, δηλώνουν ότι έχουν την ίδια πίστη, τα ίδια φρονήματα, αποδέχονται την ίδια αίρεση, τον Οικουμενισμό και το πάπα εμμέσως ως κεφαλή. Ο πάπας όμως προσκυνάει τον Εωσφόρο.

Ο λαός είναι υπεύθυνος όταν τυφλά αποδέχεται ότι του πλασάρει η Εκκλησία του νέου, ως αποφάσεις της, χωρίς να

διερευνά την αλήθεια. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται ως δεδομένη σήμερα αλήθεια, το τι λέει η «Εκκλησία». Ποια Εκκλησία όμως; Του χριστού ή του Ιερατείου που εκτελεί εντολές των Σιωνιστών αφεντικών τους; Δεν τους καταλάβατε πόσο υποκριτές είναι!

Επίσης ο λαός έχει ευθύνη από την στιγμή που δέχεται γνώση, να παραμένει στην Εκκλησιαστική κοινωνία με τους Οικουμενιστές, εχθρούς της Ορθοδοξίας.

Το ημερολογιακό ζήτημα είναι μεγάλο και δεν μπορεί να εξαντληθεί σε λίγες σελίδες, αλλά θεώρησα χρέος μου να σας δώσω σε σμίκρυνση μια αλήθεια περί αυτού, το πώς ξεκίνησε και από πού προήλθε.

Είτε με το νέο (παπικό), είτε με το πάτριο (Ορθόδοξο), είμαστε όλοι Έλληνες όπου και εάν ανήκουμε, και ο Χριστός θέλει να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι. Οι αιώνιοι εχθροί του γένους μας, που τους υποκινεί ο διάβολος, θέλουν να είμαστε πάντα ο ένας απέναντι του άλλου, για να μας έχουν υποχείριο τους.

Ο Άχρονος Θεός δεν έχει ημερολόγια. Να ομολογούμε την αλήθεια, αλλά όχι να μισούμε τους αδερφούς μας, γιατί πολλοί σήμερα κρατάνε τους τύπους έχοντας χάσει την ουσία, που είναι η αγάπη.

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Παλαιόν και νέον ημερολόγιο
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Πέμ 14 Μάιος 2020, 14:23 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 7500
ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΧ ΜΟΝΟ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΙΕΡΕΙΣ,ΛΑΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΩΝ ΓΟΧ ΑΠΛΑ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΜΕ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΧ


ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΙΣ 10/3/1924 ΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ( ΧΛΕΥΑΣΤΙΚΩΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ) ΚΑΙ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ , ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΣΟΥΝΕ ΚΡΥΦΑ ΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ, ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΥΜΜΗΤΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ.
ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 11:30 μ.μ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΛΕΥΚΟΤΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , ΚΑΤΑΥΓΑΖΩΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΟΝΥΔΡΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΟΛΟ ΑΥΤΟΥ . ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΕΙΞΕ ΠΩΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ. ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΥΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟ ΕΙΔΑΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝΕ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ.
Εικόνα
Εικόνα

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Πέμ 14 Μάιος 2020, 15:56 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 7500
Εικόνα
Εικόνα

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Πέμ 14 Μάιος 2020, 16:00 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 14:48
Δημοσιεύσεις: 7500
Εικόνα
ΦΕΚ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1923--- ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ--- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 24
Εικόνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ 161 ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩΜΕΝΟ ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1923--- ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ--- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 24


Συνημμένα:
ΦΕΚ.pdf [1.64 MiB]
Έχει μεταφορτωθεί 10 φορές

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.
Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση ανά  
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 20 Δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα Προηγούμενη  1, 2

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]


Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group

Ελληνική μετάφραση από το phpbbgr.com