Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.orgΠρος Τιμοθεον B'

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3)

Οι άνθρωποι των έσχατων ημερών
1 Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί·  1 Αυτό μάλιστα να γνωρίζεις: ότι στις έσχατες ημέρες θα εγκατασταθούν δύσκολοι καιροί. 
Τελευταίες προτροπές


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4