Αρχική

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 1 Δημοσίευση ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Παρ 03 Νοέμ 2017, 08:58 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 13:48
Δημοσιεύσεις: 5784
του μοναχου Μακαριου Κουτλουμουσιανου


Πολύ περισσότερο στα χρόνια μας, χρειάζεται ο Χριστιανός να κρατάει τον κανόνα των Απλανών Πατέρων μας, των Αγίων της Εκκλησίας.

Να μη βλέπει σε πρόσωπα αλλά να βλέπει στην Πίστη, αν αυτός που τα λέει έχει Ορθή Πίστη, την Πίστη των Αγίων της Εκκλησίας, καθώς, "το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Χριστιανισμού" όπως τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, "δεν είναι τα πρόσωπα, αλλά η αληθινή και ακριβής Πίστις".
Αν βλέπει σε πρόσωπα θα πλανηθεί, όπως πλανήθηκαν πολλοί, γιατί στα χρόνια μας διδάσκουν αιρετικές, αντιπατερικές, ανορθόδοξες και μάλιστα βλάσφημες θεωρίες, φημισμένοι ξακουστοί και "φωτισμένοι" Γέροντες , Πνευματικοί , Νεοπατέρες θεολόγοι - θολολόγοι.
Το ότι δεν είναι φωτισμένοι, αλλά πλέον σκοτισμένοι, το αποδεικνύουν οι πλανεμένες θεωρίες πού διδάσκουν, σύμφωνα με την Οικουμενιστική Αιρετική Σύνοδο της Κρήτης, ενώ βρισκόμαστε σε καιρό πολέμου και Ορθοδόξου Ομολογίας.

Κατά την Πράξη της Εκκλησίας, αιρετικοί είναι όσοι αλλάζουν φανερά και επίσημα την Πίστη τους, αθετώντας ένα ή περισσότερα δόγματα της Εκκλησίας, όπως αυτά διατυπώθηκαν από τους Αγίους Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων,
"διότι δεν θεωρείται αιρετικός εκείνος όστις πρεσβεύει μεν πεπλανημένος, νουθετούμενος όμως ανακαλεί και απαρνείται τας κακοδοξίας του.
Καθ' όσον το πλανάσθαι ανθρώπινον, το εμμένειν όμως εις την πλάνην και μη απορρίπτειν ταύτην μετά γενομένην υπόδειξιν, εφάμαρτον και δαιμονικόν, ως εμφαίνον υπεροψίαν και ύβριν κατά του Αγίου Πνεύματος".
( Εκκλησιαστικόν Δίκαιον της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας).

Ένα αδιαμφισβήτητο σημείο πεπλανημένης "πνευματικότητας", είναι όσοι φρονούν και λέγουν ότι οι Αιρετικοί Οικουμενιστές είναι Εκκλησία, και ότι μπορεί να έχουν οι Χριστιανοί χάριν κάποιας πονηράς και αδιακρίτου οικονομίας, οποιαδήποτε εκκλησιαστική κοινωνία με τους Εχθρούς του Θεού, τους Αιρετικούς Οικουμενιστές Ψευδεπισκόπους της Αντίχριστης Συνόδου της Κρήτης και με όσους έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με αυτούς, καθώς ακριβώς αντίθετα από αυτούς φρονεί και λέγει η Ιερά Διδασκαλία της Εκκλησίας δια του με Οικουμενικού κύρους Ιερού Κανόνος, του Ιερομάρτυρος Κυπριανού της Καρχηδόνος Συνόδου,
"... περί των παρά αιρετικοίς και σχισματικοίς...
ερχομένων προς την καθολικήν Εκκλησίαν, ητις εστί μία...
Λέγοντος γαρ τω εξεταζομένω· «Πιστεύεις αιώνιον ζωήν, και άφεσιν αμαρτιών λαμβάνειν;» ουκ άλλο τι λέγομεν, ει μη ότι εν τη καθολική Εκκλησία δοθήναι δύναται, παρά δε τοις αιρετικοίς, όπου Εκκλησία ουκ εστιν, αδύνατον άφεσιν αμαρτιών λαβείν...
Ο μήτε θυσιαστήριον έχων μήτε Εκκλησίαν...Πώς δε εύξεται υπέρ του βαπτισθέντος, ουχί Ιερεύς αλλ' ιερόσυλος και αμαρτωλός; λέγουσα της Γραφής ότι «ο Θεός αμαρτωλών ουκ ακούει, αλλ' εάν τις θεοσεβής ή και τους θέλημα αυτού ποιή, τούτο ακούει;»
Δια της Αγίας Εκκλησίας νοούμεν άφεσιν αμαρτιών.
Τις δε δύναται δούναι, όπερ αυτός ουκ έχει; η πως δύναται πνευματικά εργάζεσθαι ο μη αποβαλών Πνεύμα Αγιον;...
Δοκιμάζειν γαρ έστι το των αιρετικών...(Εν άλλοις και σχισματικών) ότι έξω ων, Πνεύμα άγιον ουκ έχει...
Μιας Εκκλησίας υπό του Χριστού του Κυρίου ημών επάνω ενότητος τεθεμελιωμένης.

Και δια τούτο τα υπ' αυτών γινόμενα ψευδή και κενά υπάρχοντα, πάντα εστίν αδόκιμα.
Ουδέν γαρ δύναται δεκτόν και αιρετόν είναι πάρα Θεώ των υπ' εκείνων γινομένων· ου ο Κύριος πολεμίους, και αντιπάλους αυτού λέγει εν τοις Ευαγγελίοις.
«Ο μη ών μετ' εμου, κατ' εμου εστί, και ο μη συνάγων μετ' εμου, σκορπίζει.»
Και ο μακάριος Απόστολος Ιωάννης εντολάς Κυρίου τηρων, εν της επιστολή προέγραψεν,
«ηκούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και νυν δε αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν».
Όθεν γινώσκομεν ό,τι εσχάτη ώρα εστιν.
Εξ ημών εξήλθων, αλλ' ουκ ήσαν εξ ημών.

Όθεν και εμείς συνίεναι οφείλομεν, και νοείν, ως οι εχθροί Κυρίου, και οι αντίχριστοι ωνομασμένοι, δυνατοί ουκ ειεν χάριν δούναι τω Κυρίω.
Κι δια τούτο ημείς οι εν Κυρίω οντες, και ενότητα Κυρίου κρατούντες, κατά την αξίαν αυτού χορηγούμενοι, την ιερατείαν αυτού εν τη Εκκλησία λειτουργούντες, όσα οι αντικείμενοι αυτω, τουτέστι πολέμιοι και αντίχριστοι ποιούσιν, αποδοκιμάσαι και αποποιήσαι και απορρίψαι, και ως βέβηλα έχειν οφείλομεν.
Και της πλάνης και στρεβλότητος ερχομένοις επί γνώσει της αληθινής και εκκλησιαστικής πίστεως, δούναι καθόλου Θείας δυνάμεως μυστήριον, ενότητας τε και πίστεως και αληθείας".

"Ουτως, ο Πρίσκος ο Μαστρίπης είπεν «... τα έξω της εκκλησίας γινόμενα, εις ουδέν τούτων (=εις σωτηρίαν και ζωήν αιώνιον) αφικνειται». (Δεν μας πηγαινουν στην σωτηρια)

Ο Προβατιανός από Σοφείτης είπεν :«Ει από Θεού η αίρεσις (δηλ. οι εκτός της Εκκλησίας) εστίν, εξ ο αιρετικός και δωρεάν Θεού· ει δε μη έστιν από Θεού, πως δύναται αυτός έχει την χάριν του Θεού και άλλω διδόναι;».

Ο Σεκουνδίνος ο από Καλπών είπεν :« Ει Χριστιανοί είσιν οι αιρετικοί, διατί εν τη Εκκλησία του Θεού ουκ είσιν;
Ει δε μη Χριστιανοί είσι, γινέσθωσαν».

Σαλουϊανός από Ζυφάλης είπε :«Τους αιρετικούς (δηλαδή τους εκτός Εκκλησίας) μηδέν έχειν συνέστησε, και δια τούτο προς ημάς έρχονται, ίνα λάβωσιν, ο μη έχουσιν».
(Αρχ. Ιερώνυμου Ι. Κοτσώνη)

Παραπάνω είδαμε ξεκάθαρα και σαφέστατα τον Άγιο Κυπριανό και τους υπολοίπους Πατέρες της Καρχηδόνος Συνόδου να λέγουν ότι «καθολικήν Ἐκκλησίαν, ητις εστί μία», δηλ.
η Καθολική Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία είναι μία, ότι «παρά δέ τοίς αἱρετικοίς, όπου Εκκλησία οὐκ εστίν», δηλ. στούς αιρετικούς, που δεν υπάρχει Ἐκκλησία, «ὅτι ἔξω ὧν», δηλ. επειδή ο αιρετικός, βρίσκεται εκτός Εκκλησίας και ότι «μιάς Εκκλησίας υπό Χριστού του Κυρίου ημών τεθεμελιωμένης», δηλ. μία Εκκλησία είναι θεμελιωμένη από τον Κύριο μας Ιησού Χριστό.
«ως οι εχθροί Κυρίου, και οι αντίχριστοι ωνομασμένοι, δυνατοί ουκ ειεν χάριν δούναι τω Κυρίω», δηλ. οι αιρετικοί ως εχθροί του Κυρίου και Αντίχριστοι δεν μπορούν να μεταδώσουν την Χάρη Του Θεού.
«Και δια τούτο τα υπ' αυτών γινόμενα ψευδή και κενά υπάρχοντα, πάντα εστίν αδόκιμα... αποδοκιμάσαι και αποποιήσαι και απορρίψαι, και ως βέβηλα έχειν οφείλομεν » .

Κατηγορηματικότεροι είναι οι "Διαταγαί των Αγίων Αποστόλων ",
«Πρό πάντων φυλάσσεσθε, ω επίσκοποι, τας δινας και χαλεπάς και αθέμιτους αιρέσεις, φεύγοντας αυτας ωσπερ πυρ φλέγον τους αυτω πλησιάζοντας...
Ομοίως και οι λαϊκοί, τοις τη γνώμη του Θεού εναντία δογματίσασιν μη πλησιάζετε μηδέ κοινωνοί της ασεβείας αυτών γίνεσθε.

Τους άθεους αιρεσιώτας αμετανοήτως έχοντας διαστείλαντες από των Πιστών της εκκλησίας του Θεού εκκήρυκτους ποιήσατε, και παραγγείλατε τοις πιστοί παντοίως αυτών απέχεσθαι και μήτε λόγω μήτε προσευχαίς κοινωνείν αυτοίς...
Τους δε ανιάτως έχοντας εξεβάλομεν της ποίμνης, ίνα μη ψωραλέας νόσου μετάδωσιν και της υγιαίνουσιν αρνίοις, αλλά καθαρά και άχραντα, υγιή και άσπιλα διαμείνη κυρίω τω Θεώ»
(Αρχ. Ιερώνυμου Ι. Κοτσώνη)

Ο Ι' Κανών των Αγίων Αποστόλων ορίζει, ότι αφορίζεται ακόμη και εκείνος ο οποίος θα συμπροσευχηθεί σε οίκο με κάποιον, ο οποίος απλώς δεν βρίσκεται σε κανονική σχέση με την Εκκλησία.

Ο ΜΕ' Κανόνας αφορίζει τους Κληρικούς που θα συμπροσευχηθούν μονό με αιρετικούς, σχισματικούς ή άπιστους ενώ τους καθαιρεί αν τους δεχθούν ως ιερείς.

Ο ΞΔ' Κανόνας καθαιρεί και αφορίζει κληρικούς και λαϊκούς που θα πάνε σε συναγωγή Ιουδαίων ή αιρετικών και προσευχηθούν.

Η εν Λαοδικεία Σύνοδος , κατά μεν τον ΣΤ' Κανόνα αυτής, δεν συγχωρεί να εμβαίνουν οι αιρετικοί εις την εκκλησία, κατά δε τον ΛΒ' δεν πρέπει, λέγει να λαμβάνει τινάς τας παρά των αιρετικών ευλογίες, οι οποίες είναι αλογίες, και όχι ευλογίες, αλλά ουδέ πρέπει να συμπροσεύχηται τινάς με αιρετικούς ή σχισματικούς κατά τον ΛΓ' Κανόνα αυτής.
Αλλά ούτε πρέπει να συνεορτάζει κανείς Χριστιανός με τους αιρετικούς, ούτε να δέχεται τα παρ' αυτών πεμπόμενα εις αυτόν δώρα της εορτής των, κατά τον ΛΖ' Κανόνα της αυτής εν Λαοδικεία.

Ο Β' Κανόνας της Αντιοχείας Συνόδου επιβάλει, όπως εκείνοι οι όποιοι "τοις ακοινωνήτοις κοινωνών, και τούτον ακοινωνήτον είναι..." δηλ καθίστανται επίσης ακοινωνήτοι.

Τι σημασία μπορεί να έχει για τον Χριστιανό, στο θέμα τής Ορθής και Σωτήριας Ομολογίας τής Πίστεως του, η στάση και η αυθαίρετη γνώμη κάποιων Γερόντων "πνευματικών", Θεολόγων - θολολόγων, ενώπιον αποφάσεων Οικουμενικών Συνόδων, Ιερών Κανόνων και αναρίθμητων διδαγμάτων Αγίων Θεοφόρων Πατέρων;

Η Εκκλησία δεν είναι "ξέφραγο αμπέλι, μπάτε σκύλοι, αλέστε...", το Σώμα του Χριστού δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, έχει Θείους Νόμους και Ιερούς Κανόνες και οποίος δεν θέλει να καταντήσει σχισματό - αιρετικός, πρέπει έως αίματος, απαρασάλευτα να τους τηρήσει.

Εάν πάλι δεν θέλει να τους τηρήσει, διότι καθώς μας διαβεβαιώνει και ο Μακαριστός Επίσκοπος Ηλίας Μηνιάτης ότι,
"ο άνθρωπος έχει την ελευθερία ότι δεν θέλει να κάνει, να μην μπορεί κανείς να τον εξαναγκάσει να το κάνει",
τότε ουδείς Ορθόδοξος να μην ακολουθήσει αυτόν και τούς λόγους του, διότι τότε θα γίνει εν γνώσει του συνένοχος και συνυπεύθυνος τούτου του καταντήματος της προδοσίας της Πίστεως που συντελείται, αλλά αντιθέτως να τον απαρνηθεί και να ακολουθήσει τους Θεόπνευστους Αγίους τής Εκκλησίας και τους λόγους τους, οι οποίοι κατηγορηματικά φωνάζουν δια του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου,
" Πάς ο λέγων παρά τά διατεταγμένα κάν νηστεύη, κάν παρθενεύη, κάν προφητεύη, κάν σημεία ποιή, λύκος σοι φαινέσθω έν προβάτου δορά φθοράν προβάτων κατεργαζόμενος ".

Η θεμελιώδης αρχή του Χριστιανού είναι να Ομολογεί φανερά την Πίστη του, δίχως να δειλιάζει και να κάνει οποιοδήποτε συμβιβασμό με την αίρεση και τους αιρετικούς, έως αίματος, τουτέστιν να παραμείνει αμόλυντος και καθαρός για να κληρονομήσει εύκολα την Βασιλεία των Ουρανών, καθώς ακούμε το αψευδέστατον στόμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να εκφωνεί,
"Λέγω δέ υμίν· πας ος άν ομολογήση έν εμοί έμπροσθεν τών ανθρώπων, καί ο Υιός τού ανθρώπου ομολογήσει έν αυτώ έμπροσθεν τών αγγέλων τού Θεού· ο δέ αρνησάμενος με ενώπιον τών ανθρώπων απαρνηθήσεται ενώπιον τών αγγέλων τού Θεού ".(Λουκ. ιβ' 8,9)

Εύχεστε και για εμένα
Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός.

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση ανά  
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 1 Δημοσίευση ] 

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες


Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group

Ελληνική μετάφραση από το phpbbgr.com