Αρχική

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 1 Δημοσίευση ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
UNREAD_POSTΔημοσιεύτηκε: Τρί 02 Δεκ 2008, 22:49 
Χωρίς σύνδεση
Site Admin
Site Admin

Εγγραφή: Τρί 08 Ιαν 2008, 13:48
Δημοσιεύσεις: 5788
Μεθοδεία του διαβόλου, που δυστυχώς έχει παρασύρει
πλήθος χριστιανών, είναι και αυτή: Κοινωνούν αλλά όχι
προετοιμασμένοι. Η θεία Κοινωνία είναι σωτηρία. Μόνο
για όσους προσέρχονται σ’ αυτήν ύστερα από την πρέ-
πουσα προετοιμασία. Για όσους προσέρχονται απροε-
τοίμαστοι και πηγαίνουν να κοινωνήσουν «έτσι όπως
νάναι», η θεία Κοινωνία είναι φωτιά, που τους κατα-
καίει τιμωρητικά. Για την ασεβή προσέλευση και ανά-
ξια μετοχή στη θεία Κοινωνία μιλάει χαρακτηριστικά ο
απόστολος Παύλος «ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ
πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ Κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ
σώματος καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου. Δοκιμαζέτω δὲ
ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ
ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω· ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων
ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ
σῶμα τοῦ Κυρίου. διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ
ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.» Κατά τον απόστολο
Παύλο ένοχος είναι εκείνος, που περιφρονεί το σώμα και
το Αίμα του Κυρίου και προσέρχεται ανάξια, χωρίς καμ-
μία προετοιμασία. Και είναι ένοχος, διότι προσήλθε χω-
ρίς καθόλου να εξετάσει τον εαυτό του. Προσήλθε με
ακάθαρτη καρδιά. Η δε προσέλευσίς του αυτή είναι απο-
τέλεσμα περιφρονήσεως. Περιφρονεί και καταφρονεί το
Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Η περιφρόνησις του
Σώματος και του Αίματος του Χριστού και η αμέλεια για
μια προετοιμασία προσελεύσεως του στη θεία Κοινωνία
αποτελούν σοβαρότατα αμαρτήματα. Ο απόστολος Παύ-
λος τα θεωρεί τόσο σοβαρά, ώστε γι’ αυτά επιφέρει ο
Θεός φρικτές τιμωρίες. «Δια τούτο-βεβαιοί ο Απόστο-
λος-εν υμίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται
ικανοί». Για την αμαρτία αυτή, ότι δηλαδή προσήλθαν
στη θεία Κοινωνία απροετοίμαστοι, πολλοί τιμωρήθηκαν
με ασθένεια, μερικοί και με θάνατο.
Διερωτηθήκαμε, μήπως πολλές από τις αρρώστιες, που
μαστίζουν την εποχή μας, οφείλονται στην ασέβεια, με
την οποία προσέρχονται οι περισσότεροι στη θεία Κοι-
νωνία, ιδιαίτερα τις μεγάλες εορτές; Σκεφτήκαμε, μήπως
ο καρκίνος η τρομερή αυτή αρρώστια, που θερίζει τον
κόσμο, οφείλεται και στο ότι πολλοί σαν αγέλες ζώων
σπρώχνονται μπροστά στο άγιο Ποτήριο την παραμονή
των Χριστουγέννων, τη Μεγάλη Πέμπτη, το Μεγάλο
Σάββατο, της Παναγίας, την Κυριακή της Ορθοδοξίας,
της Μεταμορφώσεως κ.λ.π.; Αναλογιστήκαμε, μήπως
πολλοί αιφνίδιοι θάνατοι οφείλονται στην καταφρόνηση
του θείου Μυστηρίου;
Αφού ο θεόπνευστος Παύλος μας βεβαιώνει, ότι κατά τη
εποχή του συνέβαιναν τιμωρίες σοβαρών ασθενειών και
θανάτων στους αναξίως κοινωνούντας, πολύ περισσότε-
ρο τέτοιες τιμωρίες θα συμβαίνουν σήμερα, που η ασέ-
βεια αυξήθηκε και οι αναξίως προσερχόμενοι έχουν πλη-
θυνθεί. Για την τιμωρία ασεβών, που προσέρχονται με
αναίδεια στη θεία Κοινωνία, λέγει ο ι. Χρυσόστομος:
«Τους αναξίως κοινωνούντας τοις μυστηρίοις σφόδρα
καθαψάμενος (ο Παύλος) και διελέγξας, εδίδαξεν, ότι
τοις τον Χριστόν αποκτείνασι την αυτήν υποστήσονται
τιμωρίαν οι το αίμα αυτού και το σώμα απλώς και ως
έτυχε λαμβάνοντες» (Ε.Π.Ε. 27, 274). Δηλαδή «Ο Παύ-
λος αναφέρθηκε σε όσους αναξίως κοινωνούν, τους
ήλεγξε και τόνισε, ότι την ίδια τιμωρία με εκείνους που
απέκτειναν το Σώμα του Χριστού, θα υποστούν και όσοι
παίρνουν το Σώμα και το Αίμα Του χωρίς δέος και κα-
τάλληλη προετοιμασία. Για την προσέλευση στο μυ-
στήριο της θείας Κοινωνίας απαιτείται προετοιμασία.
Όταν πρόκειται να καθίσεις στο τραπέζι για φαγητό, θε-
ωρείς απαραίτητο να πλύνεις προηγουμένως τα χέρια
σου. Με ακάθαρτα χέρια δεν προσέρχεσαι στο υλικό
τραπέζι. Και πως είναι δυνατόν να προσέλθεις στο μυ-
στικό τραπέζι, στο Μυστικό Δείπνο με ακάθαρτη ψυχή;
Φαντασθείτε δε, ότι στο Μυστικό Τραπέζι δεν προσέρχε-
ται ο άνθρωπος απλώς και μόνο για να εγγίσει, αλλά και
για να γίνει μέτοχος, για να φάγει το Σώμα και να πιει το
Αίμα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Απόλυτη λοιπόν
ανάγκη να καθαρίσει πριν την ψυχή του και ύστερα να
πλησιάσει και να κοινωνήσει.
Όταν πρόκειται στο σπίτι σου να κάνεις εορτή ή να υπο-
δεχθείς επίσημο πρόσωπο, καθαρίζεις με μεγάλη φροντί-
δα το σπίτι και το στολίζεις. Ιδιαίτερα ευπρεπίζεις το
σαλόνι, όπου θα καθίσει ο υψηλός ξένος. Πως λοιπόν
είναι δυνατόν να υποδεχθείς στον οίκο της ψυχής σου το
μεγάλο Επισκέπτη, το μεγάλο Θεό και Σωτήρα μας Ιη-
σού Χριστό, χωρίς να καθαρίσεις πρώτα το σαλόνι της
ψυχής σου με το σάρωθρο της ειλικρινούς μετανοίας,
χωρίς να το πλύνεις με τα δάκρυα της κατανύξεως; Ευ-
πρέπισε την ψυχή σου και ύστερα πλησίασε το Άγιον
Ποτήριον και υποδέξου τον Κύριο της Δόξης. Το ναό
όπου λατρεύεται ο Τριαδικός Θεός προσπαθούμε να τον
έχουμε καθαρό. Ποτέ δεν θα θέλαμε ο ναός να μεταβλη-
θεί σε στάβλο. Ποτέ δεν θα επιτρέπαμε να αφήσουμε την
πόρτα του ναού ανοικτή και να εισορμήσουν μέσα ακά-
θαρτα ζώα ή να μετατραπεί ο ναός του αληθινού Θεού
σε ναό ειδώλων. Αλλά και η ψυχή μας είναι ένας ναός.
Γίνεται κυρίως ναός και παλάτι του Θεού όταν κοινω-
νούμε. Αποτελεί, λοιπόν, στοιχειώδες καθήκον να διατη-
ρούμε καθαρό το ναό της ψυχής. Πρέπει πρώτα να τον
καθαρίζουμε, να απομακρύνουμε κάθε βρωμιά αμαρτη-
μάτων κι όλα τα ψεύτικα είδωλα, να τον λαμπρύνουμε,
κι ύστερα να προσερχώμεθα για την μεγάλη υποδοχή
του λατρευτού μας Κυρίου. Αδελφοί μου, όσοι δεν έχετε
εξομολογηθεί τον τελευταίο καιρό και δεν έχετε την
άδεια του πνευματικού, ας μην προσέλθετε. Πρέπει πρώ-
τα να ετοιμασθείτε πνευματικά, μάλιστα με ειλικρινή
εξομολόγηση και ύστερα να προσέλθετε. Αν δεν προλα-
βαίνετε τώρα να εξομολογηθείτε, να το κάνετε μετά τις
εορτές. Όταν κοινωνάτε προετοιμασμένοι, τότε έχετε
εορτή και πανήγυρη μέσα σας. Χριστούγεννα και Πάσχα
κάνετε πραγματικά μόνο όταν κοινωνείτε αξίως. Αν κοι-
νωνήσετε απροετοίμαστοι, και μάλιστα ανεξομολόγητοι,
βάζετε μέσα σας φωτιά. Διότι η θεία Κοινωνία είναι
«πυρ τους αναξίους φλέγον». Παρακαλώ πολύ, να προε-
τοιμασθείτε πρώτα και ύστερα να προσέλθετε.

_________________
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση ανά  
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 1 Δημοσίευση ] 

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες


Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group

Ελληνική μετάφραση από το phpbbgr.com